Estoniabluffen - bilagor
Hur svenska och finska myndigheter 1994-2013 vilseledde och vilseleder allmänheten om Estoniaolyckan 1994/7 ... och senare och idag
av Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Fakeboot


Bilaga 1 - Kommissionens press-release 4 oktober 1994 Interimrapport no. 1.

1. Bortom alla rimliga tvivel orsakades fartygets kapsejsning av vatten samlat på bildäck (i överbyggnaden) och resulterande stabilitetsförlust.

2. Vattnet kom in (i överbyggnaden) vid förrampen.

3. Bogvisiret (i överbyggnaden) förlorades under gång. Bottenlåsets skrovdel har befunnits skadat. Det är inte känt om skadan beror på utmattning eller överbelastning.

4. Efter visirets förlust har vågorna slagit mot förrampen (i överbyggnaden). Vågkrafterna har gradvis öppnat ramplåsen. Det har lett till att vatten spillde in på bildäck (i överbyggnaden). Det har fortfarande inte verifierats om ramplåsen skadats eller rört sig från stängt läge. Det har fortfarande inte verifierats om skrovskador, pga förlusten av visiret, har orsakat ytterligare läckor.

5. Tidsförloppet har ännu inte klargjorts.

6. Det har inte varit möjligt att klargöra eventuella problem med rampens lås (i överbyggnaden), som i sin tur kan förklara, varför rampen (i överbyggnaden) öppnades av vågorna.

7. Det har inte klargjorts vilka uppgifter om fara som var tillgängliga på kommandobryggan före olyckan, och vilka beslut som fattades.

8. Inga signaler från EPIRB har mottagits.

 

Bilaga 2 - Ursprungliga medlemmar i Kommissionen 1994 - den 10 oktober 1994

Estland

Andi Meister - Ordförande - Transport och kommunikationsminister

Uno Laur - Medlem - Sjökapten, konsult åt handelsflottan

Indrek Tarand - Medlem - Ständig sekreterare, Utrikesdepartementet

Finland

Kari Lehtola - Medlem - Direktör, Disaster Research Planning Committee

Heimo Iivonen* - Medlem - Verkställande direktör, Sea Rescue Service

Tuomo Karppinen* - Medlem - Forskare, Hydrodynamics

Sverige

Olof Forssberg* - Medlem - Generaldirektör, Statens Haverikommission

Hans Rosengren* - Medlem - Sjökapten, nautisk utredare, SHK

Börje Stenström* - Medlem - Civilingenjör, sjöhaveriutredare, SHK

Danmark

Niels Mortensen - Observatör - Deputy Chief of Division, Casualty Investigation and Supervision Board

* Medlem i Marine Accident Investigators International Forum, MAIIF.

 

Bilaga 3 - Kommissionens press-release 17 oktober 1994 Interimrapport no. 2.

1. Bogvisiret har avskiljts från skeppet som resultat av att de tre låsmekanismerna brustit. Enligt observationer gjorda av besättningsmedlemmar hände detta omkring kl. 01.15, när vatten simultant observerades på TV-övervakningen komma in på bildäcket i överbyggnaden längs den främre rampens vertikala sidor. Låsmekanismerna har skadats enligt följande: de två sidolåsen har brustit i visiröronens svetsning mot visirplåten, centerlåsets låsöron på färjan, som håller låsbulten, har brustit.

2. Efter att låsen brustit har bogvisiret öppnats av vågkrafterna. Gångjärnen monterade på överbyggnadens däck har därefter gått sönder som resultat av det 55 ton tunga visirets okontrollerade rörelser och visiret hölls sedan på plats enbart av hydraulikcylindrarna.

3. Under visirets därefter obehindrade rörelse slog visiret mot den främre rampen på flera olika sätt, inkluderande stötar bakifrån mot rampens övre del, vilket ledde till att innerrampen rycktes loss från sina låsanordningar och flyttades till ett delvis öppet läge. Bogvisiret har slutligen avskiljts från färjan och försvunnit överbord.

4. Innerrampens delvis öppna läge har gjort möjligt att vatten trängde in i överbyggnaden, pga det dåliga vädret. Vatten som samlades på bildäcket i överbyggnaden har sedan lett till förlust av stabilitet och att skeppet kapsejsat.

5. Efter att skeppet krängt nästan 90° åt styrbord, vilket beräknats att ha ägt rum mindre än 20 minuter efter skadan på innerrampen, började skeppet att sjunka med aktern först. Skeppet försvann från finsk övervakningsradars radarskärm 01.48.

6. Skeppet girade medan det förlorade stabiliteten och hamnade på botten med fören mot öster. Vi antager i detta skede att detta var delvis ett resultat av ett försök av officerarna på bryggan att vända skeppet tillbaka, och delvis ett resultat av vågkrafterna efter att skeppet förlorat framdrivningskraften.

7. EPIRBS förvaringsplatser har inte hittats under videoundersökningen och var de befinner sig är inte känt för tillfället.

8. Estonia sände nödmeddelande MAYDAY klockan 01.24 som mottogs av skepp i området och av MRCC i Åbo.

 

Till omslagssidan