Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


1.24 Länspumpar igång efter olyckan!

Det är otroligt att slutrapporten (5) inte heller beskriver länspumpsystemet i detalj. Inte ett enda ord om länspumparna i hela slutrapporten!

För att förhindra att fartyg sjunker installeras flera länspumpar ombord och länspumparna skall kunna hålla fartyg flytande, så att de inte sjunker vid mindre läckage. 'Estonia' skulle ha haft totalt minst fyra länspumpar belägna i olika utrymmen (så att bara ett utrymme skulle vattenfyllas vid en skada och en länspump sättas ur spel), som skulle kunna pumpa läns alla vattentäta utrymmen under bildäcket. Dessa pumpar drevs både via det vanliga elsystemet och via nödgeneratorn. Länspumparna skulle vara förbunda till en rörledning med minsta diameter cirka 136 mm, och varje pump skulle ha en minsta kapacitet på 105 m3/timme. Troligtvis var den verkliga kapaciteten mycket högre.73

Systemtekniker Sillaste uppgav ju efter olyckan till finska sjöfartsstyrelsens byråchef och Estoniakommissionens expert Simo Aarnio (2) att

länspumparna var igång

strax efter att slagsidan uppstått och att Sillaste hade intrycket att 'Estonia' var läck 1.3. Dessa uppgifter saknas i slutrapporten. Det är troligt att Sillaste kallades ner (kl. 00.30 ?) för att hjälpa till med att starta länspumparna, men det kan man tydligen inte nämna - det var ju vatten på bildäcket kl. 01.15 som orsakade olyckan.

Det är inte lätt att konstruera ett idiotsäkert länspumpsystem, eftersom pumpar i flera olika utrymmen skall kunna pumpa läns både det egna utrymmet och alla andra utrymmen. System kan lätt bli (över-) komplicerat med ett stort antal stopp- och kontrollventiler och det är möjligt att fel i hanteringen av länspumparna bidrog till olyckan. Genom att inte ens nämna länspumparna eller beskriva systemet bidrager Kommissionen till osäkerheten i detta avseende efter olyckan. Troligtvis läckte stora mängder vatten - 4 000-6 000 m3/timme in i 'Estonia' och spreds genom de öppna dörrarna i skotten, medan besättningen inte visste hur man skulle pumpa alla utrymmen läns. Resultatet var oundvikligt - fartyget sjönk!

---

73 'Estonia' hade totalt sex, elektriskt drivna länspumpar med total kapacitet 960 ton/tim fördelade i fyra olika utrymmen under bildäcket.

1.25 Index