Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

 

'Estonia' - plans of decks 1 and 0 forward

The design of the 'Estonia' on decks 1 and 0 were not in accordance with the SOLAS. There were nine public room compartments for passengers with only one escape to deck above connected by seven watertight doors - totally illegal and dangerous in case of leakage. There should have been two escapes to upper decks from each compartment. A watertight door is not an escape!

Fire patrol seaman Linde checked every hour the six pax cabins compartments on deck 1 and the three compartments on deck 0, using e.g. the ----- path coming down to deck 1 midship going forward through 5 WT doors, then back to the spiral stairs to deck 0 and going down there checking pool, sauna and conference room passing two WT doors. Then lift back to deck 9 and navigation bridge.

Sillaste was according to the Final report (5) at the sewage tanks on deck 0, when the sudden list >30° to starboard occured. He returned to the Engine Control Room, ECR on deck 1, using one of the - - - - - paths (the Final report does not say), i.e. either up to deck 1 via the stairway and back to the ECR via three open watertight doors, or back on deck 0 via a corridor* to the generator room via three open watertight doors and using a vertical ladder up to the ECR. This is evidence of the idiotic arrangement of the 'Estonia' - to pass three watertight doors to access the sewage tanks!

Passenger CÖ was in the cabin on deck 1 marked yellow, when the sudden list occured. CÖ escaped using the - - - - - path to the stairway. CÖ stopped and turned in the stairwell and saw water flowing out on deck 1 from an air pipe with a swan neck in the center corridor. If CÖ met Sillaste is not known.

If the hull leak was at the sewage tanks or at the stabilizer room* Sillaste could very well have been standing to his knees in water. CNN reported on the day of the accident that one crew member had been doing just that - somewhere. Later it was suggested that somebody was standing to his knees in water on the car deck (deck 2). Later that event was totally censored in the Final report (5).

Note the shallow swimmingpool forward of the sewage room. It contained 50 tons of water, part of which must have flowed over to the starboard (down on plan) side, when the ship listed, and added to the heeling moment. The swimmingpool was emptied via a pipe down into the double bottom below. How to access the double bottom spaces below is unclear! It contained a fresh water tank and a cofferdam. The swimming pool room was insulated at the sides (the outside water was <10°C six months per year). The whole space was a rust trap of unbelievable proportions. Pool water often flowed out and behind the insulation and corroded the shell plate and frames. There were also reports that the sauna space forward of the pool - very often heated to 100°C - was frequently flooded, which resulted in wetting the side insulation and corrosion. It is possible that the hull leak sinking the Estonia started in these rusty compartments. Sillaste could very well have been working trying to stop the leak!

And how was the bilge pumping system arranged in the three public compartments on deck 0? Did it exist? Could you actually pump these three compartments dry?

* Note the stupid corridor arrangement on deck 0 with watertight doors and no second means of escape to deck 1 between the watertight doors! Access to the stabilizer room was only via watertight doors! There is no direct access to the stabilizer room from above, from deck 1 or 2. If there were a severe leakage in the stabilizer room and the watertight doors were closed, the crew could not reach the damaged space and they might have been unaware of the fact that the whole space was full of water! This arrangement was totally incorrect and dangerous and it could have been the cause of the accident. A severe leak developed in the stabilizer room. The crew wondered what was going on! To find out they had to open the watertight door! And got the surprise of their lives. The whole generator room or the sewage tank room was flooded, etc. Note further that the whole space from side to side fills with say 400 tons of water, if it were leakage at the stabilizer room (it is connected to the remaining space), but if you open say the starboard, forward watertight door, you will fill the sewage tank room on the starboard side and the result will be a 10-15° starboard list with 400 tons in the starboard side only! Together with a bit of rolling the first list may be bigger. 

'Estonia' - ritningar av däck 1 och 0 förut

'Estonia's däck 1 och 0 var ej arrangerade enligt internationella säkerhetsbestämmelser. Där fanns nio allmänna utrymmen för passagerare med bara en uppgång till däcket ovan och dessa utrymmen var förbundna med sju vattentäta dörrar - helt olagligt och livsfarligt vid läkage. Varje utrymme skall ha två uppgångar.

Brandvakt Linde kontrollerade varje timme sex paxhyttutrymmen på däck 1 and tre utrymmen på däck 0, och använde, t.ex. vägen markerad ----- , dvs från trappa däck 1 midskepps framåt genom 5 WT dörrar, sedan tillbaka till spiraltrappan ner till däck 0 och där nere konrollerades pool, sauna och konferensrum och två WT dörrar passerades. Sedan hiss upp till däck 9 och kommandobryggan.

Sillaste var enligt Slutrapporten (5) vid toalettankarna på däck 0 när plötsligt slagsida >30° åt styrbord uppstod. Han återvände till maskinkontrollrummet, ECR däck 1, efter en av vägarna markerad - - - - - (Slutrapporten säger inte vilken), dvs antingen upp till däck 1 via trappan och tillbaka till ECR genom tre öppna vattentäta dörrar, eller genom tre öppna vattentäta dörrar på däck 0 via en korridor* till generatorrummet och upp till ECR via en vertikal stege. Detta är bevis för 'Estonia's idiotiska konstruktion - att öppna tre vattentäta dörrar för att kontrollera toalettankarna!

Passagerare CÖ befann sig i en hytt på däck 1 markerad gul när plötslig slagsida uppstod. CÖ undkom via vägen markerad - - - - - till trappan. CÖ stannade i trappan och noterade vatten som strömmade ut i korridoren på däck 1 från ett luftrör med en svanhals. Om CÖ mötte Sillaste är inte känt.

Om skrovläckaget var vid toalettankarna eller vid stabilsatorrummet* kunde Sillaste mycket väl ha stått till knäna i vatten. CNN rapporterade olycksdagen att en besättningsman hade gjort just det - någonstans. Senare meddelades att en besättningsman stod till knäna i vatten på bildäcket (däck 2). Senare censurerades hela händelsen i Slutrapporten (5).

Notera den grunda simbassängen för om toalettanksrummet. Den innehöll 50 ton vatten som delvis bör ha flödat ut på styrbordssidan (ner på ritningen) när färjan krängde och bidragit till krängmomentet. Bassängen tömdes via ett rör ner i dubbelbotten. Hur tillträde till dubbelbotten ordnats är oklart. Där fanns en färskvattentank omgiven av en kofferdam. Bassängavdelningen var värmeisolerad i sidorna (vattnet utanför var <10°C sex månader per år). Hela utrymmet var en rostfälla av oanade proportioner. Vatten i bassängen spillde ofta ut på golvet och bakom isoleringen och orsakade korrosion av skrovplåt och spant. Det har även rapporterats att saunautrymmet - uppvärmt till >100°C - för om bassängen ofta var översvämmat, vilket ledde till att isoleringen blev våt och att sidan rostade. Det är möjligt att skrovläckaget som sänkte Estonia startade i dessa rostiga utrymmen. Sillaste kunde möjligen ha arbetat med att stoppa läckage här!

Och hur var länspumpsystemet ordnat i dessa tre passageraravdelningar på däck 0? Existerade det? Gick det ens att pumpa dessa utrymmen läns?

 * Notera det dumma korridorsystemet på däck 0 med vattentäta dörrar och ingen möjlighet att komma till däck 1 utan att öppna en vattentät dörr. Tillträde till stabilisatorrummet var enbart via vattentäta dörrar. Det var inte möjligt att komma in till stabilisatorrummet utan att öppna en vattentät dörr! Om stabilisatorrummet vattenfylldes och de vattentäta dörrarna var stängda kunde inte besättningen nå utrymmet från däck 1. Om besättningen inte visste om läckaget kunde de ha öppnat dörren av misstag vid ett besök där. Arrangemanget var helt fel och livsfarligt och kan ha bidragit till olyckan. Läckage uppstod vid en stabilisator (slarvigt installerade i februari 1994 men aldrig testade före olycksdagen). Besättningen undrade vad som stod på. För att ta sig en titt öppnar de den vattentäta dörren och får sin livs överraskning. Nu översvämmades också generator- eller toalettankrummet, etc. Notera att hela stabilisatorrummet fylls med ca 400 ton vatten från sida till sida - 24 meter - om det var läckage vid stabilisatorn och ingen slagsida uppstår. Men om man nu öppnar styrbords vattentäta dörr till toalettankrummet rinner vattnet till styrbord och resultatet blir plötslig slagsida 10-15° med 400 ton vatten i styrbordslaget. Med lite rullning blir den plötsliga slagsidan mycket större.