Näringsdepartementet 

Pressmeddelande

2001-04-23

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Näringsdepartementet 

Pressmeddelande

2001-04-23

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Tor Enqvist
Politiskt sakkunnig
08-405 48 78
070-627 02 27

Siv Gustavsson
Chef, enheten för transportpolitik
08-405 36 77

Catrin Tidström
Handläggare, enheten för transportpolitik
08-405 28 69

 

Regeringsbeslut om M/S Estonia

– ingen ny utredning av förlisningen
– bättre information om haveriet
– ökat stöd till sjösäkerhetsforskning

Regeringen har beslutat att inte tillsätta någon ny utredning av M/S Estonias haveri. I samband med detta beslutade regeringen att förbättra informationen om fartygets förlisning och om vad som gjorts för att förbättra sjösäkerheten efter haveriet. Regeringen beslöt också att avsätta ytterligare medel till sjösäkerhetsforskning.

Ökat stöd till sjösäkerhetsforskning

Efter M/S Estonias förlisning har ett stort arbete lagts ned för att höja sjösäkerheten. Många förbättringar har införts på sjösäkerhetsområdet. Regeringen anser att det nu är mycket angeläget att utvecklingen ytterligare drivs framåt, inte minst vad gäller forskning och innovationer. Extra medel avsätts därför för att stimulera forskningen på området. Regeringen ger Verket för innovationssystem, VINNOVA, i uppdrag att besluta om bidrag med högst 5 miljoner kronor år 2001 och högst 10 miljoner kronor årligen under åren 2002 och 2003 till sjösäkerhetsforskning.

Sjösäkerhetsseminarium

För att klargöra och diskutera vad som har genomförts på sjösäkerhetsområdet och vilka ytterligare insatser som är nödvändiga ger regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att anordna ett internationellt sjösäkerhetsseminarium i höst.


Förbättrad information om M/S Estonias förlisning

De frågeställningar som framkommit i ärendena har accentuerat behovet av tydlig och vederhäftig information om haveriet. Fakta om haveriet bör därför samlas i en s.k. faktabank för att underlätta för allmänheten att ta del av informationen.

Regeringen ger Styrelsen för psykologiskt försvar i uppdrag att samla information med anknytning till M/S Estonias förlisning. Med utgångspunkt i faktabanken ska Styrelsen för psykologiskt försvar tillhandahålla allmänheten information och besvara frågor om haveriet. Styrelsen för psykologiskt försvar har sedan tidigare i uppdrag att vara statens organ för kontakt med och information till de överlevande efter och de anhöriga till avlidna i Estoniakatastrofen. Arbetet med att bygga upp faktabanken beräknas påbörjas under 2001 och fortgå kommande år. Många av de frågor som rests i anslutning till Estonias förlisning rör hur fartyget i sjunkförloppets slutskede fylldes med vatten. Därför bör SPF:s faktabank innehålla ett material som, med utgångspunkt i det händelsescenario som beskrivs i JAIC:s slutrapport, åskådliggör ett exempel på hur fartyget kan ha vattenfyllts i haveriets slutskede.

Regeringen har även i en promemoria redovisat de åtgärder som Regeringskansliet har vidtagit med anledning av analysgruppens slutrapport Lära av Estonia.

Ingen ny haveriutredning

Regeringen beslutade avslå framställningarna från Intresseföreningen AgnEf, Independent Fact Group m.fl. om att regeringen skulle tillsätta en ny utredning av M/S Estonias förlisning.

Regeringen konstaterar att det inte har framkommit några omständigheter som tyder på att haveriförloppet på något väsentligt sätt avvikit från det som beskrivs i den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionens rapport.

De alternativa orsaker till olyckan som framförts i skrivelserna saknar, enligt de flesta remissinstanser som granskat dem, stöd i befintliga fakta. Det saknas därför anledning att tillsätta någon ny utredning eller återuppta den utredning som avslutats.


Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida