Remisskommentarer om M/V Estonia (1) - 2000

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Fakeboot


28 november 2000 ref. 06/nov00

Ann-Louise Eksborg, GD, Mikael Huss
Statens Haverikommission
Box 12538
SE 102 29 Stockholm
Suède

Cc Ulla-Britt Hagström (kd) Riksdagen, SE 100 12 Stockholm (via email)
Cc Rolf Åbjörnsson (kd) Riksdagen, SE 100 12 Stockholm (via email)
Cc Lars Ångström (mp) Riksdagen, SE 100 12 Stockholm (via email)
Cc SPF, Sjöfartsverket, m.fl.

Remiss av fyra skrivelser om MS ESTONIA - SHK ref. A 62/00 - Näringsdepartementets handling ref. N2000/5910/TP.

Näringsdepartementet har remitterat fyra skrivelser till SHK och SHK har avgivit ett remissyttrande (11 sidor + 11 sidor bilagor) den 16 oktober 2000, ref. A 62/00 bl.a. över handling ref. N2000/5910/TP.

Handling N2000/5910/TP är ett e-mail den 19 juli 2000 till 12 personer i statsförvaltningen från undertecknad och som inkluderar en kopia på brev från Heiwa Co till statsrådet Mona Sahlin daterat den 22 juni 2000, ref. 05/jun00 (obesvarat) med en stor mängd nya, bevisade men oredovisade fakta om Estoniaolyckans utredning. Uppgifterna finns noga dokumenterade dels i brevet, dels, som anges i brevet, på Heiwa Cos webbsida http://heiwaco.tripod.com .

I ert yttrande den 16 oktober 2000, ref. A 62/00 säger ni att den remitterande skrivelsen N2000/5910/TP och webbsida http://heiwaco.tripod.com

' inte innehåller några väsentliga nya fakta som inte varit kända för JAIC vid vid haveriundersökningen'.

Det stämmer - alla fakta som redovisas i handling N2000/5910/TP och på webbsida http://heiwaco.tripod.com har naturligtvis varit kända för JAIC sedan 1994 - de har delgivits SHK som ej behagat svara. Emellertid - dessa nya bevisade fakta har aldrig redovisats officiellt för allmänheten och media och ingår ej i slutrapporten om Estoniautredningen. De nya fakta som Heiwa Co meddelar är fakta, som naturligtvis är kända av SHK och JAIC, men som har undanhållits allmänhetens och medias kännedom 1994-2000.

I ert yttrande 16 oktober 2000, ref. A 62/00 säger ni vidare att den remitterande skrivelsen N2000/5910/TP och Heiwa Cos webbsida http://heiwaco.tripod.com

'inte heller innehåller något som skulle kunna tyda på att JAIC inte tillräckligt beaktat alla tillgängliga fakta eller inte dragit rätt slutsatser av dessa fakta'.

Denna slutsats är felaktig - rent ut sagt lögnaktig.

Anledningen är troligtvis att ni ingick i JAIC, dels som ledare för den svenska delegationen, dels som expert, och att ni - för att skydda er för fel begångna under utredningen helt enkelt skyller ifrån er - och i det sammanhanget misstänkliggör och smutskastar Heiwa Co.

Ni säger att handling N2000/5910/TP och Heiwa Cos webbsida http://heiwaco.tripod.com

' bygger i stor utsträckning på stympade och misstolkade citat. Det är omöjligt att inte fundera på vilka syften som driver dem som tar till sådana metoder för att motivera sina önskemål'.

Detta är naturligtvis ren lögn

- handlingen och Heiwa Cos webbsida - >180 000 ord - innehåller naturligtvis citat - en bråkdel av det totala innehållet (<0.1%) vars ursprung är noga angivet och som i 99% av fallen knappast kan misstolkas. Vad beträffar syftet är det mycket noga angivet - förbättrad sjösäkerhet grundat på korrekta olycksutredningar och korrigering av felaktiga uppgifter om sjöolycksutredningar. Heiwa Cos webbsida innehåller ju också andra uppgifter - världens bästa oljetankerkonstruktion, t.ex.

Jag skall nu exemplifiera era fel:-

På sida 2 av ert yttrande säger ni:-

'De som nu kritiserar JAIC för att inte ha beskrivit ett realistiskt händelseförlopp vad gäller fartygets kantring och sjunkningsförlopp har inte fört fram någon analys som tar hänsyn till kända fakta men samtidigt visar ett på ett alternativt händelseförlopp'.

Fakta är följande:-

Alla JAICs kända fakta om det påstådda händelseförloppet analyseras av Heiwa Co på t.ex. webbsidor http://heiwaco.tripod.com/punkt19.htm och http://heiwaco.tripod.com/punkt31.htm och följande sidor och visar att JAICs händelseförlopp inte bara är fysiskt omöjligt utan också grundat på falska utsagor!

Vad beträffar ett alternativt händelseförlopp finns det angivet på http://heiwaco.tripod.com/punkt225.htm och följande sida.

På sid 2/3 säger ni vidare:-

'Istället hävdas att det finns ett 'dolda' fakta som t.ex. ett hål i farygets undervattenskropp i den delen som ligger mot havsbotten och inte kunnat undersökas, som skulle kunna ge en annan förklaring till olyckan. Att dessa hypotetiska 'dolda' fakta svårligen kan passa ihop med kända och väl dokumenterade fakta berörs inte alls i kritiken'.

Fakta är följande:-

Hela undervattenskroppen ligger över havsbotten och är helt tillgänglig för undersökning (vilket framgår av Heiwa Cos webbsida http://heiwaco.tripod.com/punkt116.htm och andra sidor). Men undervattenskroppen har aldrig undersökts för skrovskador som kan ha orsakat läckaget som sänkte Estonia. Skadan behöver inte vara större än 0.2 m² och kan t.ex. befinna sig inne i styrbords stabilisatorhus. Dykare och ROV har aldrig gjort en ordentlig skrovundersökning! Johan Fransons dykundersökning var och är helt inkomplett (och felaktigt redovisad - man gjorde andra saker än undersökte undervattenskrovet).

Vad beträffar era kunskaper om fartygs stabilitet (sid 3 och 4) så är alla redovisade uppgifter fel. Det finns ett otal fall att ett fartyg, ofta i hamn under lasthantering men även till sjöss, plötsligt förlorar sin intialstabilitet och antingen kränger plötsligt och intar ett krängt jämviktsläge eller slår runt. Anledningen är ofta förlust av intialstabilitet och minimal eller obefintligt rätande hävarm GZ vid krängt läge vilket ej undersökts korrekt av JAIC.

Notera att Estonias intitalstabilitet förbättras med vatten på bildäcket och att vattnet enbart kan kränga fartyget tills det slår runt - det behövs ca 2 000 ton vatten för det. Eller hur?

Den av er angivna referensen på sid 4 i yttrandet ref. A 62/00 - supplement No. 504, Figure 4.16 - är helt fel och baserad på oriktiga basuppgifter. Med 2 000 ton vatten inne i den den vädertäta överbyggnaden däck 2-4, dvs ovanpå bildäcket slår Estonia alltid runt och flyter upp och ned - det finns inga stabila krängningslägen med >2 000 ton vatten på bildäcket. Däckshuset - däck 4-9 - är varken väder- eller vattentätt och bidrar inte med någon som helst flytkraft för att fartyget skall kunna flyta på sidan. Supplement No. 504, Figure 4.19 är därmed helt falsk - felaktig eller medveten desinformation.

För att Estonia överhuvudtaget skulle plötsligt kunna ha krängt - och sedan intagit ett stabilt krängt läge medan hon sjönk - är läckage under vattenlinjen enda möjligheten vilket torde framgå av av Heiwa Co inlämnat material.

Ni säger på sid 4 av yttrandet:-

'Sammanfattningsvis kan man säga att huvuddragen i händelseförlopp och orsakssammanhang i JAICs slutrapport baseras på flera olika säkerställda (sic) förhållanden och fakta där det är praktiskt omöligt att se att en ny oberoende utredning skulle kunna komma till något väsentligt annorlunda resultat'.

Bevisade fakta

i handling N2000/5910/TP och webbsida http://heiwaco.tripod.com/punkt19.htm är följande:- De av JAIC 'säkerställda förhållanden och fakta' underbygger inte på något vis det påstådda JAIC olycksförloppet. Det är helt omöjligt att t.ex. rekonstruera JAICs plott av olycksförloppet - figur 13.2 i slutrapporten. Baserat på Heiwa Cos uppgifter skulle Estonia ha slagit runt och flutit upp och ned efter en minut och inte långsamt ha sjunkit under cirka 40 minuter! Som framgår av refererad webbsida ovan är figur 13.2 i slutrapporten ett misslyckat försök av Huss att plotta det drivande fartyget. Författarna av slutrapporten, inkluderande Eksborg, har sedan helt godtyckligt ändrat krängvinklar, vatteninflöde och deplacement i Huss plott 'för att det skall passa' i figur 13.2.

Detta är naturligtvis ren förfalskning av, av Huss ingivet bevismaterial,

dvs Du Eksborg har varit med om att förfalska - medvetet eller omedvetet - material i slutrapporten. JAIC har även suddat i Huss rapport i supplementet - Huss orginalrapport inkluderar helt andra krängvinklar än de av Eksborg och JAIC i slutrapporten publicerade - och Huss plott är naturligtvis helt fel efter att 2 000 ton skulle ha kommit in.

Det finns vidare inga bevis någonstans att Estonia skulle ha girat 180° mellan kl. 01.16-01.20. Det är obevisat önsketänkande.

På sid 10 refererar ni specifikt till Heiwa Cos brev utan att nämna bolagets namn. I brevet från Heiwa Co den 22 juni 2000 till Mona Sahlin anges bl.a. följande:-

... Vraket och visiret lokaliserades av finska flottan redan den 30 september 1994, men det kunde Kari Lehtola, den finska chefsutredaren, av okänd anledning inte meddela allmänhet och media. En nödlösning blev att Kari Lehtola meddelade media en falsk vrakposition, dvs, enligt egna ord, 'isolerade' vraket vid en felaktig position, 2100 meter nordost om den verkliga olycks(vrak)platsen. Den falska olycks(vrak)platsen gällde i flera månader och skapade stor förvirring. När anhöriga och överlevande arrangerade en ekumenisk minneshögtid på 'olycksplatsen' den 26 november 1994 befann de sig alltså inte ovanpå vraket! Oberoende sjösäkerhetsexperter missleddes. Svenska regeringen (din företrädare Uusmann) frågade senare den finska regeringen varför en falsk vrakposition meddelats. Lehtola förklarade sitt agerande i ett brev den 11 januari 1995 (bilaga 24.408 i den tyska rapporten) till kanslichef Juhani Korpela i Trafikministeriet, Helsingfors. Lehtola säger att han 'diskuterat saken med sina juristkollegor, bl.a. med svenskarna Johan Franson och Olof Forssberg. Vi konstaterade att ... jag (Lehtola) tangerade den yttersta gränsen av mina befogenheter'.

Korpela meddelade säkerligen Lehtolas svar till sina överordnade som sedan tydligen mörklade hela historien, dvs accepterade att Lehtola helt enkelt ljugit om Estoniavrakets position i flera månader. Naturligtvis meddelades din företrädare Uusmann om allt detta.

Vad beträffar visiret hänvisar tyskarna till ett fax (bilaga 24.405 i den tyska rapporten) sänt den 10 oktober av Tuomo Karppinen, den finska tekniska chefsutredaren, till sin svenska kollega Börje Stenström, där Karppinen säger: 'Tack för dina fax och den goda bilden av visiret och rampen ... Vi filmade igen visiret och rampen med ROV ... Hoppas vi träffas idag kväll i Nådendal'.

Officiellt hittade den finska flottan inte visiret förrän den 18 oktober 1994, men Stenström och Karppinen hade alltså bilder av visiret redan minst en vecka tidigare. ...

Ni har ingen kommentar i ert yttrande A 62/00 till det märkliga faktum att Kari Lehtola - med Olof Forssbergs och Johan Fransons goda minne - medvetet meddelade allmänheten en falsk vrakposition som gällde under flera månader 1994.

Heiwa Co fick inte denna uppgift förrän i juni 2000, dvs då först förstördes Lehtolas och JAICs trovärdighet totalt.

Vad beträffare visirets position anger ni att ovan beskrivning skulle vara 'citatstympning' av Heiwa Co och refererar till SHKs dagboksblad för att visa att ni skulle ha rätt. Emellertid hade SHK ingen dagbok för den berörda tiden - den aktuella SHK dagboken skrevs betydligt senare av Gunnel Göransson och är en rekonstruktion av uppgifter som Olof Forssberg hade samlat på sig och som aldrig diariefördes under den aktuella tiden. Att hänvisa till dagboksblad upprättade flera månader senare för att visa att visiret verkligen lokaliserades den 18 oktober övertygar ej.

Det är ett faktum att Kari Lehtola ljög om vrakpositionen

och att lögnen upprätthölls under flera månder. Det är också ett faktum att visirpositionen aldrig angavs av Lehtola med latitud och longitud den 18 oktober 1994 utan enbart med 'en sjömil väster om vraket'. Ytterligare detaljer finns angivna på Heiwa Cos hemsida. Det verkar som den falska vrakpositionen markerades med en blå boj och att sedan visiret bärgades en sjömil väster om denna boj i mitten av november 1994. Sedan lades tydligen en ny röd boj ut 1 540 meter väster om den verkliga vrakplatsen och det är positionen för denna boj som är den av JAIC uppgivna visirpositionen. Förvirrande? Den tyska expertgruppen har försökt få fram loggbokskopior från de fartyg som filmade eller bärgade visiret - inget fartyg tycks ha befunnit sig över den av JAIC angivna visirpositionen när de filmade eller bärgade visiret.

Heiwa Cos slutsats är därmed att visirpositionen ej är nöjaktigt bevisad. Trots detta har Heiwa Co angett ett alternativt olycksförlopp baserat på JAIC's visirposition (eftersom uppgifter som bekräftade att visirpositionen kunde vara falsk inte inkom förrän i juni 2000) se ovan - http://heiwaco.tripod.com/punkt225.htm och följande sida. Om man antar att visirpositionen är falsk, t.ex. att visiret lokaliserades vid sidan av vraket, finns andra möjliga olycksförlopp.

Heiwa Co har t.ex. en ännu icke publicerad analys av hur visiret kunde ha slitits av ca. kl. 01.35 när aktern slog i botten och fören kom under vatten och hur visiret då slår emot farygets bulb och bucklas på styrbordssidan.

Ni uppger att ni funderar över vilka syften som driver Heiwa Co som, i era ögon, skulle ta till ojusta metoder för att t.ex. avslöja er inkompetens.

Heiwa Cos syfte är mycket enkelt

- att arbeta för förbättrad sjösäkerhet och därmed bättre skydd för sjömän (och passagerare). Vad beträffar Estonia arbetar Heiwa Co pro bono och har aldrig erhållit ett enda öre i ersättning för uträttat arbete från anhöriga och överlevande. De flesta uppgifterna om Estonia finns publicerade på Heiwa Cos webbsajt. Heiwa Co har inget med Sverige eller Estonia att göra. Heiwa Co tjänar naturligtvis pengar på sjösäkerhet - en god investering för att undvika olyckor.

Heiwa Co har inte 'ägnat år åt grävande i arkiven' som ni nedlåtande anger på sid 2 i ert yttrande utan baserar sin analys på egna observationer från liknande färjor (>40!) och egna beräkningar. Eventuell arkivuppgifter har oftast spontant tillsänts Heiwa Co av utomstående.

Eftersom ni tydligen inte kan läsa innantill (http://heiwaco.tripod.com) så var den drivande kraften för Heiwa Co att förhindra en Estoniaolycka på egna färjor! Heiwa Co har sedan 1989 byggt om eller förbättrat >20 färjor och inspekterat >40. Det var ren välvilja - och personlig bekantskap med Börje Stenström - som gjorde att Heiwa Co försökte hjälpa JAIC på traven 1994. Den otacksamhet och ovilja som Olof Forssberg, Mikael Huss och Bengt Schager då visade balanserades till en del av Stenströms sorgliga hjälplöshet och förfall 1994-1997. Jag träffade Stenström ett flertal gånger 1992-1996 och kunde bara notera detta när jag delgav honom mina observationer - han var stum. Sedan sade han upp bekantskapen 1996 - han kunde inte se mig i ögonen längre.

Jag ber er alltså att ändra ert yttrande till Näringsdepartementet och inkludera ovan angivna uppgifter.

Med vänlig hälsning

Anders Björkman
Heiwa Co

(Inget svar har naturligvis inkommit från SHK och cc har varit lika tysta. Eksborg blev senare, som belöning, utsedd till GD för Krisberedskapsmyndigheten).

Styrelsen för psykologiskt försvar kommenterade ovan 2000. Har jag fått veta 2020. SHK och SPF hade tydliga problem att samordna mörkläggningen men jag var inte informerad förrän 2020. Det var lätt! Man svarade inte på brev 2000. Och de visste att Börje Stenström hade avpolleterats redan 1997.

Till boken Katastrofutrednings index
Tillbaka till Heiwa Co start sida
Tillbaka till Heiwa Co Estoniasida