Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


'Jag kommer aldrig att kunna förlika mig med att man aldrig kommit fram till en rimlig förklaring till olyckan. Eller över att inga utredare frågat oss som var med hur vi upplevde katastrofen. Eller över alla misstag som begåtts under de här åren. Jag kommer aldrig att kunna godta att ingen ny utredning tillsätts'.

Kent Härstedt, överlevande och riksdagsman (s), 990927 (i Aftonbladet) 

'The lying. A river of lies. Translating the truth into a lie. Translating one lie into another lie. The competence people display in their lying. The skill. Carefully sizing up the situation and then, with a calm voice and straight face, delivering the most productive lie. Should they speak even the partial truth, nine times out of ten it's on behalf of a lie'.141

Philip Roth i 'I Married A Communist', 1998 

'Vi kan inte åstadkomma sanningen, utan vi kan åstadkomma förtydliganden, bättre struktur på den information som finns. Sanningen i förfluten tid är alltid svår att åstadkomma och den kräver att man har fullständigt underlag på alla punkter och sådant fullständigt underlag finns inte'.

Björn Körlof, generaldirektör för Styrelsen för Psykologiskt Försvar , 010423 (i Sv. Radio)   

Del 4. Estonia i framtiden - Konspirationen

4.1 Förslag att det var sprängladdningar ombord på 'Estonia' och varför

Under åren 1998/9 började uppgifter spridas 3.18 att sprängladdningar hade bidragit till 'Estonia's förlisning. Mystiska boxar och paket hade setts på de frisläppta videofilmerna, vilka Kommissionen ej behagat förklara i (5). Den finske gruppledaren Lehtola gick först ut i pressen i augusti 1999 och avfärdade det hela som tysk advokatyr, mm.142 Den finska gruppen av tidigare kommissionsmedlemmar, Lehtola, Iivonen och Karppinen 1.5 gick sedan den 24 september 1999 ut med ett officiellt memorandum (27) på engelska, presenterat vid en presskonferens i Tallinn, som avfärdade alla uppgifter om bomber som felaktiga enligt deras uppfattning. Det intressanta är inte att finnarna säger att uppgifterna om bomber är fel eller att det var beklagligt att föremålen ej bärgades. Som argument använder finnarna uppgifter som aldrig tidigare meddelats eller publicerats i slutrapporten och naturligtvis gamla, vilseledande uppgifter (5), och det är intressant. Memot lyder i svensk översättning143:

"Under det senaste året har europeiska media presenterat förslag att sprängladdningar eller bomber skulle ha placerats ombord på 'Estonia' innan (sic) hon kapsejsade (sic) och sjönk den 28 september 1994. Svenska TV-4 rapporterade i ett program den 10 augusti att den tyska expertgruppen … kommer att meddela i sin rapport … att en sprängladdning har hittats i Estonias skrov (sic) … Redan tidigare i december 1998 publicerade Aftonbladet nyheten att det finns ett misstänkt föremål ovanför ett fönster i Estonias sida.

Misstänkt orangefärgat föremål i Estonias rampöppning

… TV4 visade … en bild av ett föremål som sägs vara en sprängladdning. Bilden är tagen från en videofilm som visar Estonias vrak. Videon togs av finska kustbevakningen för Kommissionens räkning … föremålet som anses vara en bomb är orangefärgat … föremålet kallas senare en 'låda'. 'Lådan' ses klart på bilder tagna den 9 oktober 1994 kl. 23.16 …

Den finska gruppen … har studerat videofilmerna för att bedöma vad 'lådan' kan vara. Följande slutsatser kan dras …

När bilden tas undersöker ROV'n … utrymmet mellan färjans skrov (sic) och den delvis öppna rampen på babords sida. Visirets och rampens sidolås befinner sig i nära platsen. Fartygets förtöjningsrep kan ses nära lådan gå ut genom rampöppningen. Baserat på de synliga förtöjningsrepen och skuggorna sitter lådan inte fast varken på skrovet (sic) eller rampen …

När Estonia sjönk …lösa flytande föremål … madrasser, presseningar och träpallar …drev med det stigande vattnet mot öppningarna vid rampsidorna. Vissa föremål kom ut medan andra förblev instängda vid sidorna.

Det är känt baserat på videofilmer att träpallar flöt upp mot bildäckets bog. Under dykoperationerna av … Rockwater A/S dykare i december 1994 fick man flytta på träpallar för att komma fram.

Efter olyckan sågs en träpall i ett serviceutrymme vid sidan av rampen . Den kan ses på en video … daterad 2 oktober 1994, kl. 14.33. … bottens sidobräder och förbindelselklossar är försvunna …

… lådans storlek … överensstämmer väl med träpallens förbindelsekloss …

De bedömningar som görs ovan stöder starkt antagandet att 'lådan' är en del av en skadad träpall - en förbindelsekloss och en brädbit … 'Lådans' okontroversiella (uncontroversial?) placering i rampöppningen utesluter (closes out?) alla teorier i media att det skulle vara ett föremål fäst till skrovet (sic) med en magnet. Inga indikationer av föremål med sprängämnesanknytning har observerats i närheten av 'lådan'.

Föremålet funnet på Estonias sidofönster som anses vara en sprängladdning

… En bild av ett föremål som anses vara en sprängladdning är på en videofilm tagen … 3 december 1994 kl. 18.32/3. … Den finska gruppen har försökt ta treda på vad föremålet kunde vara … föremålet var inte på platsen efter olyckan den 2 oktober 1994. … Den finska gruppens antagande är att föremålet är ett vikt, lätt plasttäcke - en pressening - som av något skäl drivit med strömmarna ovanför fönstret … Under olyckan kunde det inte ha varit på samma plats som den 3 december.

Avslutande anmärkning

Slutsatserna som presenterats i Kommissionens slutrapport är fortfarande fullt giltiga och enligt vår uppfattning kan en explosion som en möjlig eller bidragande olycksorsak totalt uteslutas."

Ovan nämnda bilder är inte medtagna i denna bok. De finns på internet.

Vilseledande uttalande

När man läser ovan uttalande skall man ha flera saker i minnet 1.14. Uttalandet görs av Kari Lehtola, som redan i oktober 1994 uppgav falsk vrakposition, etc. och Tuomo Karppinen, som tillsammans med Börje Stenström såg filmer på visiret en vecka innan det officiellt hittades, och av Heimo Iivonen, som såg till att Utöplotten försvann, etc. Dessa fyra personer kan ej numera anses ha allmänhetens förtroende.

Naturligtvis hade inte europeiska media meddelat att sprängladdningarna hade placerats på 'Estonia' 'innan' sjunkningen. Media hade meddelat att observatörer av filmer tagna efter sjunkningen funnit något som såg ut som sprängladdningar på vraket. Samma observatörer hade också noterat skador på vraket som kunde ha uppstått, pga sprängningarna, vilket Lehtola & Co. inte nämner. Alla dessa skador är belägna i 'Estonia's överbyggnad, som ej kan ha orsakat sjunkningen. Det finns inga uppgifter att sprängskadorna skulle ha uppstått när 'Estonia' fortfarande fortfarande flöt 'innan' olyckan och sjunkningen ägde rum. Det är betydligt sannolikare att skadorna uppstått efter olyckan hänt, under vattnet! Va? Ja, varför inte när/om någon försökte lossa visiret från vraket och öppna rampen efter olyckan.

Ingen bomb placerad i skrovet

Fyra gånger säger Lehtola att den orangefärgade 'lådan' skulle sitta på 'Estonia's skrov ('hull' på engelska). I verkligheten sitter 'lådan' cirka fyra, fem meter över skrovet i överbyggnaden på babords sida. En 'bomb' i denna position kan ej bidraga till att sänka 'Estonia' - enbart skada överbyggnaden för att lossa visiret - under vatten efter olyckan? På motsvarande styrbordssida finns ett jättelikt sprängt hål i överbyggnaden 3.10 som Kommissionen censurerat. Lehtola och Karppinen har i andra sammanhang meddelat att styrbordssidan är oskadad! Enligt Lehtola och Karppinen finns det ingen sprängd skada styrbord!

Den oranga 'lådan' - redigerade filmer 2 och 9 oktober 1994

Den oranga 'lådan' ses alltså på en film av babords frontskott i överbyggnaden daterad den 9 oktober 1994 tagen med en ROV från 'Tursas', där Karppinen var ombord. Karppinen meddelade då Stenström att man hade filmat både visiren (sic) och rampen, etc. De officiella filmerna visar inte det sprängda hålet i styrbords förskott - alla filmsekvenser av det området i filmen den 9 oktober är bortredigerade/bortklippta. Det är sannolikt att fem svenska dykare från Räddningsverket 1.16 redan hade dykt på vraket innan den 9 oktober. Varför dessa dykare sattes in är oklart, men en förklaring kan vara att Kommissionen hade med hjälp av sonar lokaliserat visiret vid förskeppet redan den 30 september och att visiret hade filmats första gången den 2 oktober med ROV och att dykarna helt enkelt sprängde loss visiret från överbyggnaden.

Varför filma samma sak igen 9 oktober?

Kommissionen hade sedan den 4 oktober 1.4 meddelat att visiret hade trillat av 38 minuter innan 'Estonia' sjönk, dvs det kunde inte vara möjligt att visiret skulle hittas vid fören. Filmen den 9 oktober togs för att verifiera resultatet och filma de delar av färjan som tidigare doldes av visiret.

Vraket hittades enligt uppgift den 30 september 1994 med ca 120° slagsida på botten och vi får förmoda att det lösa visiret hängde kvar från backdäcket (överbyggnadens 'tak) fasthållen av styrbords lyfthydraulik och vilande mot förskottet och andra delar av fartyget - det kunde Kommissionen se på sonarbilderna och de oredigerade ROV-filmerna. Visirets bottenlås var aldrig låst utan skadat innan olyckan 3.7, och, när fartyget sjönk, hade sidolåsen ryckts loss, men visiret hängde fortfarande kvar med hjälp av styrbords lyfthydraulik - förpiksdäcket var synligt och oskadat och med det tidigare skadade Atlantlåset väl synligt, men visiret hängde vid sidan av. Det hade finnarna filmat med ROV den 2 oktober och därför är den filmen senare redigerad att inte visa visiret. Finnarna hade, enlig egna uppgifter, även filmat det skadade backdäcket den 2 oktober 3.10 på babords sida och man får intrycket att det rivits upp av visirets hydraulik, och att visiret skulle ha trillat av tidigare, men bildernas kvalitet är urusel och de angivna uppgifterna relativt förvirrande - vi ser enbart närbilder av babordssidan tagna ca 30 cm från vraket. Alla filmsekvenser av styrbordssidan tagna den 2 oktober är även de bortklippta/censurerade. Men numera - efter privatdykningen 2.24 i augusti 2000 - finns det bevis för skador i överbyggnadens förskott vid styrbordssidan av rampen som Kommissionen ej redovisade.

Den oranga 'lådan' pà förskottets babordssida ses/finns ej på filmen den 2 oktober men finns där på filmen den 9 oktober 1994. I båda filmerna är alla filmsekvenser av styrbordssidan bortklippta. Det är 100% säkert att filmerna redigerats, dels att först ej visa visiret, dels senare att ej visa det sprängda hålet på styrbordssidan!

Visiret sprängdes loss under vatten mellan 3 och 8 oktober 1994

De svenska dykarnas uppgift vid vraket i början av oktober 1994 var helt enkelt att få loss visiret vid styrbordssidan, så att det verkligen skulle lossna från vraket och falla till botten och lämna förskeppet fritt. Sedan kunde man genom att manipulera vrak- och visirpositioner och redigerade ROV-filmer ge sken av att visiret hade trillat av någon annanstans. Sedan skulle man bärga visiret vid vraket (som då enligt uppgift 'isolerats' 2 111 m åt nordost av Lehtola) och sedan var det lilla problemet löst - visiret hade trillat av 'en sjömil väster om vraket', som man uppgav den 18 oktober 1994. Författarens uppgifter om visir och vrak, etc. i del 1 skulle kunna passas in i ett logiskt mönster.

Genom att applicera sprängladdningar på överbyggnaden i förskeppet - i detta fall på rampkarmen - skulle man åstadkomma en tryckvåg som lossade visiret från överbyggnaden. Det var alltså fem svenska dykare från Räddningsverket, alla utbildade av marinen, som gjorde jobbet och författaren förmodar att man använde svensk militär standardutrustning som används av röj- och räddningsdykare. Röjdykare använder relativt små, men effektiva, sprängladdningar som kan detonera under vatten. Dessa används att spränga t.ex. fientliga minor under vatten, etc. Den oranga 'lådan' på 'Estonia' skulle alltså helt enkelt vara en sprängladdning av svenskt ursprung och som av misstag glömdes kvar, eller ej detonerade nere på vraket efter ett lyckat försök att få loss visiret! Uppdraget hade ju lyckats - visiret var loss - men man glömde kvar en sprängladdning.

Man hade också sprängt för mycket och orsakat en stor öppning i styrbords frontskott i överbyggnaden strax över sidolåset 3.10! Den fick man dölja genom att redigera filmerna. Troligtvis drog man till sist loss visiret från vraket - de skadade gångjärnen och obefintliga skrapmärken på vissa delar och skrapmärken och skador på andra delar tyder på det. Svenska myndigheter fick sedan övervaka dykningarna i december 1994 och sommaren 1996 för att se till att inga bilder eller uppgifter om den sprängskadade överbyggnaden kom till allmänhetens kännedom.

Den svenske utredningsledaren Olof Forssberg var tidigare rättschef vid svenska försvarsdepartementet. Det var naturligtvis en bagatell för honom att ringa upp lämpliga personer där för att beordra ut personer ur svenska krigsflottan (t.ex. Frank Rosenius och Håkan Bergmark), som kunde hjälpa till med att spränga bort visiret. Svensk dykning vid vraket mellan den 2-8 oktober 1994 kunde, om de upptäckts, ju lätt förklaras med utredningstekniska skäl fast i verkligheten rapporterades de aldrig. Och naturligtvis skulle svensk allmänhet aldrig tro en svensk dykare, om denne senare vittnade om ovan - det hela verkar ju science-fiction. Om de dumma dykarna fattade vad de höll på med är oklart - de fick kanske förklaringen att de skulle hjälpa till med att förklara olyckan genom att lossa visiret eller rampen så att man kunde komma in i vraket, etc.?


Men det borde vara enkelt att ta reda på vilken typ av sprängskott svenska röjdykare använder vid sprängning av undervattensminor- ser de ut som den oranga 'lådan'?

Finnarnas andra filmning av vraket med ROV den 9 oktober 1994 var sedan nödvändig för att konfirmera resultatet - att visiret hade avlägsnats, dvs lossnat och hamnat på botten under fören. Karppinen var ombord på 'Tursas' för att se att allt gick rätt till 1.14. Naturligtvis filmade man även visiret pà havsbotten under förskeppet.

Enda förklaringen

Det finns ingen annan förklaring till att finnarna fotograferade 'Estonia' två gånger - först den 2, sedan den 9 oktober 1994. Enligt de redigerade, officiella filmerna filmade man ju samma saker. Enligt författarens uppfattning visade filmen den 2 oktober att visiret hängde kvar vid överbyggnaden i fören vilket senare har redigerats bort. Filmen den 9 oktober kunde sedan visa delar av fören som tidigare skymdes av visiret, t.ex. översta backdäck med visirgångjärn, etc. men att visiret var då avlägsnat. Man filmade även visiret på botten den 9 oktober, men den filmsnutten har naturligtvis redigerats bort. Naturligtvis filmade även de svenska dykarna sina aktiviteter.

Idiotisk konspirationsteori - visiret sprängt bort 'innan' olyckan

Det är naturligtvis otänkbart att en eller flera små sprängladdningar mellan visir och ramp i överbyggnaden skulle kunna ha sänkt (sic) en flytande och upprätt 'Estonia' som tyskarna - och diverse konspirationsteoretiker - tror 3.18. En explosion i det utrymmet högt ovan vattenlinjen innan fartyget sjönk hade ju faktiskt bidragit till att klämma fast rampen i sin karm och göra den ännu vädertätare, även om visiret hade blåsts bort. Ingen terrorist kan ha varir så idiotisk att denna hade smugit sig in i utrymmet mellan visir och ramp och installerat sprängladdningar där. Skall man sänka ett fartyg till sjöss skall man spränga sönder skrovet under vattenlinjen.

Den enda rimliga förklaringen är faktiskt - iskallt logiskt - att de små sprängladdningarna i överbyggnaden apterades under vatten efter olyckan för att avlägsna visiret av dykare från Räddningsverket och stödja Kommissionens utsaga den 4 oktober 1994, att visiret hade förlorats under gång. En annan möjlighet är förstås att sprängladdningen apterades för att försöka öppna den stängda rampen under vatten - fast då borde ju laddningarna ha installerats innarför rampen - i bildäcksutrymmet.

'Bombpaketet'

Paketet på däckshuset babordssida (ovansidan) är en annan historia. Som framgår av figurer 1.16 ligger babordssidan på 50-60 meters djup. Paketet filmades av en ROV som passerade området den 3 december (Fransons dykning). Det var en helt onödig filmning - alla visste att babordssidan var helt oskadad och totalt ointressant ur bärgningssynpunkt - men ändå filmade man där. Om ytterligare undervattensverksamhet hade pågått mellan den 10 oktober och den 2 december 1994 skulle de ha varit på styrbords(under)sidan förut på 83 meters djup.

Oavsett ovan spekulationer - de tre finnarna som gick ut med ett officiellt memorandum 1999, om att en eventuell svensk sprängladdning var en del av träpall (sic), hade redan tidigare varit med om att manipulera hela Estoniautredningen 1994-1997 som beskrivits i del 1 av denna bok. Ovan memorandum är en klar fortsättning av mörkläggningen - man talar om skrov när man menar överbyggnad, man talar om kapsejsning när man menar sjunkning, etc. 'Estonia' kapsejsade aldrig. Det vet Karppinen. Han skrev supplement no. 504 där förfalskade stabilitetsberäkningar med ett ett helt vattentätt 'däckshus' just förhindrar kapsejsning.

Att Forssberg och SHK hade goda kontakter med svenska försvardepartementet bevisas också av det faktum att Forssberg alltid använde försvarsdepartementets bilar (körcentrum) för transport av finska och estniska utredare till/från flygplatser och färjor till/från hotell vid de sekretessbelagda mötena i Stockholm.

Och 2004 leds mörkläggningen av SPF underställt svenska försvarsdepartementet. Det är logiskt - bortsprängningen av visiret oktober 1994 efter olyckan den 28 september 1994 leddes av försvarsdepartementet, inkl. dess rättschef Ann-Louise Eksborg. Enbart svenska regeringen (Bildt/Björk) kan ha beordrat aktionen men bara försvarsdepartmentet/krigsmakten/flottan/högkvarteret kunde utföra uppdraget. Och uppdraget utfördes ... naturligtvis totalt olagligt ... men nöden har ingen lag. Detta olagliga, men ganska lyckade, uppdrag bidrog starkt till ökad korruption i högkvarteret 1994-2004. Höga militärer införstådda i regeringens manipulationer 1994 kunde helt enkelt bedriva utpressning mot politiker av alla slag. Men politikerna och deras civila hantlangare höll ihop ... inga ytterligare Estoniaundersökningar kunde någonsin tillåtas i framtiden!

---

141 Ljugandet. En flod av lögner. Översätta sanningen till en lögn. Översätta en lögn till en annan lögn. Kompetensen folk uppvisar med sitt ljugande. Skickligheten. Noga bedömande situationen och sedan, med lugn stämma och uttryckslöst ansikte, levererande den nyttigaste lögnen. Skulle de säga ens delsanningen, är det nio gånger av tio som följd av en lögn. (fri översättning av författaren).

142 Eksperter avviser "Estonia"-bombe. Påstander om at bilferja "Estonia" sank på grunn av en bombe om bord, ble i dag kontant avvist av lederen for den internasjonale havarikommisjonen, Kari Lehtola. (Onsdag 11. august 1999 14:13). Lehtona understreker at baugvisiret ble reddet opp fra sjøen og ligger lagret i Hangö. Det fins ingen tegn på endringer i metallet som følge av eksplosjon. - Vi ville være sikre og tok mengder av prøver fra innsiden av visiret. Politiet har analysert dem og konstatert at det ikke fins spor av kjente sprengstoff, sa Lehtola. Han legger til at bombeteorien ikke er noe nytt for havarikommisjonen. Kort etter katastrofen begynte den å dukke opp, spesielt i Tyskland der båten ble bygd, og i Estland. Lehtola sier at han kjenner godt til Werner Hummel, som kom med de siste påstandene på svensk fjernsyn. Han er sjøkaptein og en respektert ekspert, men Lehtola gir likevel ikke mye for hans teori. Lehtola sier at baugvisirets fester ble slitt i stykker av bølgene, visiret løsnet og dro med seg rampen. Dermed kom store mengder vann inn i båten og forårsaket slagside. Det trengtes ingen sprenglegemer for å senke båten. Lehtola sa han har en klar teori om hvorfor Hummel kommer med påstandene. Han arbeider for advokatfirmaet til familien som eier verftet som bygde "Estonia". Meyerverftet har selv aldri kommet med noen erklæring etter havariet, og alt har gått via advokatfirmaet. (NTB)

143 Orginalet finns i Appendix 6.

4.2 Index