Försvarsminister Sten Tolgfors ljuger i Riksdagen 1 oktober 2008 om M/S Estonia
enligt Anders Björkman

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Försvarsminister Sten Tolgfors ljuger i Riksdagen 1 oktober 2008 om M/S Estonia

Skriftlig fråga 2008/09:34

den 24 september

Fråga

2008/09:34 Klarhet kring Estonias förlisning

av Kjell Eldensjö (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den förutvarande regeringen gav i mars 2005 Vinnova uppdraget att ta fram en forskningsstudie över passagerarfärjan M/S Estonias sjunkförlopp. Vinnova anlitade i sin tur – inledningsvis åberopande sekretess – ett antal forskningsinstitutioner som utifrån sina specialkompetenser fick belysa olika moment av och i förloppet. Den 5 maj i år offentliggjordes hela studien och presenterades närmare dels vid modelldemonstrationer i bassäng den 3 april på Chalmers, dels vid ett internationellt symposium på IVA den 23 maj.

Vid modelldemonstrationerna visades med all önskvärd tydlighet att fartyget kapsejsade, vilket fartyget inte gjorde enligt den officiella haveriutredningen (JAIC). Vidare klargjordes att de tre personer som uppehöll sig i fartygets maskinrum vid den inledande slagsidan måste ha lämnat maskinrummet senast kl. 01.06–01.07 och inte som JAIC anger kl. 01.23 eller senare.

Exemplen anger två viktiga omständigheter som visar att JAIC är behäftad med så allvarliga brister att haveriet i grunden behöver utredas på nytt.

Vinnovas överlämnade studie är för närvarande föremål för beredning inom Försvarsdepartementet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att vinna ökad klarhet när det gäller M/S Estonias förlisning och när bedömer statsrådet att resultatet av beredningen kan redovisas?

Inkom: 2008-09-24

Besvarad: 2008-10-01

 

Svar på skriftlig fråga 2008/09:34

den 1 oktober

Svar på fråga

2008/09:34 Klarhet kring Estonias förlisning

Försvarsminister Sten Tolgfors

 

Kjell Eldensjö har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta i syfte att vinna klarhet när det gäller M/S Estonias förlisning och när jag bedömer att resultatet av beredningen kan redovisas.

Av studierna som redovisades av konsortierna SSPA Sweden AB och HSVA (Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH) den 5 maj 2008, framgår att sjunkförloppet i allt väsentligt följer det scenario som presenterats i den internationella haverikommissionens (JAIC) rapport. På ett antal punkter har konsortierna haft möjlighet att fördjupa analysen jämfört med vad JAIC gjorde. Konsortierna konstaterar bland annat att sjunkförloppet påbörjades tidigare än vad som anges i JAIC:s rapport. Orsaken till M/S Estonias förlisning ifrågasätts dock inte i konsortiernas studier och dessa bekräftar därmed JAIC:s slutsatser.

När studierna presenterades hölls en workshop den 23 maj 2008 i Verket för innovationsstudiers (Vinnova) regi där olika nationella och internationella experter fick ta del av resultatet. Studierna har även delgivits Sjöfartsverket som ansvarar för det löpande sjösäkerhetsarbetet och har till uppgift att utöva tillsyn och samordna det nationella sjösäkerhetsarbetet.

Resultatet av studierna kommer således att omhändertas. I de fall det finns behov av åtgärder, till exempel inom det internationella sjösäkerhetsarbetet på den detaljnivå som presenterats i studierna, kommer detta att hanteras inom ramen för de berörda myndigheternas löpande arbete.

Inkom: 2008-09-24

Besvarad: 2008-10-01

Kommentarer av Heiwa Co/Anders Björkman:

Tolgfors anger 1 oktober 2008 att det nu av Vinnova senaste framtagna 'sjunkförloppet i allt väsentligt följer det scenario som presenterats i den internationella haverikommissionens (JAIC) rapport'.

Det stämmer ju inte alls!

I det senaste olycksförloppet enligt Vinnova kränger M/S Estonia 45° inom ett par minuter, när >2 000 ton/minut vatten lastas på bildäcket med start kl. 01.00 (enligt korrekta modellförsök av SSPA) och däckshuset kommer då under vatten. Enligt JAIC lastades maximalt inte mer än 300 ton/minut på bildäcket med start kl. 01.14 och det tog lång tid att nå 45° slagsida, vilket tillät evakuering under 10 minuter. Enligt SSPA finns det inte tid för evakuering. Tolgfors vet inte vad han talar om. Han ljuger rätt upp och ner. Varför?

I det senaste, naturligtvis förfalskade, olycksförloppet enligt Vinnova flyter M/S Estonia på däckshuset i 22 minuter, eftersom bara två fönster per däck går sönder enligt nya antaganden. M/S Estonia flyter på sina fönsterrutor enligt SSPA!

Det har aldrig hänt förr eller senare! Enligt JAIC går alla fönster i sidan sönder direkt när de kommer under vatten och däckshuset fylls med 14 000 ton/minut vatten och fartyget slår runt. Samma hände med M/S Herald of Free Enterprise utanför Zeebrügge. M/S Herald of Free Enterprise som kapsejsade utanför Zeebrügge 6 Mars 1987 flöt aldrig på däckshuset:

"When the ferry reached 18.9 knots (35.0 km/h; 21.7 mph) 90 seconds after leaving the harbour, water began to enter the car deck in large quantities. The resulting free surface effect destroyed her stability.

In a matter of seconds, the ship began to list 30 degrees to port. The ship briefly righted herself before listing to port once more, this time capsizing. The entire event took place within 90 seconds.[8] The water quickly reached the ship's electrical systems, destroying both main and emergency power and leaving the ship in darkness.

The ship ended on her side half-submerged in shallow water 1 kilometre (0.54 nmi; 0.62 mi) from the shore. Only a fortuitous turn to starboard in her last moments, and then capsizing onto a sandbar, prevented the ship from sinking entirely in much deeper water, which would have resulted in an even higher death toll."

M/S Herald of Free Enterprise flöt aldrig på däckshuset!

I det senaste olycksförloppet, enligt Vinnova, flyter M/S Estonia först 22 minuter på däckhsuet och sedan, efter kapsejsning, upp och ned i cirka 20 minuter och då inleds sjunkförloppet!

Luften i skrovet komprimeras först akterut, så att flytkraften där minskar och aktern sjunker enligt SSPA och slår i havsbotten. Sedan komprimeras luften i förskeppet och fören sjunker. Eftersom luften inte komprimeras tillräckligt i modellskala släpper SSPA ut luften genom två ventiler i modellen! JAIC förklarade aldrig sjunkförloppet.

Slutsatsen är att Vinnovas nya sjunkförlopp (sic) inte alls stämmer med JAIC:s eftersom JAIC inte ens angav ett sjunkförlopp ! Tolgfors ljuger i Riksdagen!

Tolgfors anger vidare:

"Orsaken till M/S Estonias förlisning ifrågasätts dock inte i konsortiernas studier och dessa bekräftar därmed JAIC:s slutsatser'.

Enligt uppdraget skulle konsortierna inte ifrågasätta JAIC:s slutsatser utan enbart klargöra sjunkförloppet baserat på JAIC:s slutsatser eftersom JAIC inte förklarade sjunkförloppet. Tolgfors utsaga är direkt vilseledande. Ren lögn!

Heiwa Co har naturligtvis per e-post meddelat Försvarsdepartementet/Tolgfors (Michael Östlund) 30 augusti 2008 bristerna i Vinnovas forskningsuppdrag:

Mitt meddelande:

Hej, regeringen beslöt 2006 efter påtryckning i riksdagen, bl.a. av Tolgfors som riksdagsledamot, att Vinnova skulle utreda Estonias sjunkförlopp. I maj 2008 var det klart; mycket märkliga resultat! För mycket vatten kommer först in i överbyggnaden, sà att 45° slagsida uppstår i stort sett direkt! Ingen tid för evakuering! Sedan flyter Estonia på däckshuset i 22 minuter! Konstigt, eftersom det borde vattenfyllas direkt. Sedan kapsejsar Estonia och flyter upp och ned! Och då börjar tydligen sjunkförloppet?

Hur? Man släpper ut luft, m.h.a. två ventiler i botten??? Märkligt.

Jag har beskrivit eländet på http://heiwaco.tripod.com/offres_emplois.htm. Vinnovas uppgifter är helt enkelt förfalskade, dvs SSPA förfalskar sina prov för att det tydligen skall passa, etc. Vetenskapligt fusk helt enkelt. Så inget passar numera.

Frågor - har ärendet föredragits för ministern och när skall ministern rapportera de märkliga resultaten till riksdagen?

Försvarsdepartementet (Michael Östlund) har naturligtvis inte svarat. Kanske ministern vilseleddes av beredande handläggare inom departementet? Tolgfors uppgifter i Riksdagen den 1 oktober 2008 om Vinnovas sjunkförlopp är ju direkt lögnaktiga. Tolgfors borde avgå.

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Tolgfors har senare avgått ur regeringen, 29 mars 2012, i samband med den s.k. Saudi-affären. Där ljög Tolgfors också. Vad Tolgfors sysslar med senare är obekant. Men han tas nog om hand eftersom Estonia-mörkläggare fortfarande styr och ställer.

Och media tiger som vanligt. Inklusive Fokus.

 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida