Den största maritima bluffen i alla tider
Svar från svenska regeringen 2001 04 19 om M/S Estonias förlisning


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Vad kan man säga om ovan svenska regeringsbeslut 2001 04 19 signerat av Mona Sahlin om Heiwa Cos uppgifter? Att -

'Vi kan inte åstadkomma sanningen, utan vi kan åstadkomma förtydliganden, bättre struktur på den information som finns. Sanningen i förfluten tid är alltid svår att åstadkomma och den kräver att man har fullständigt underlag på alla punkter och sådant fullständigt underlag finns inte'

som Björn Körlof, generaldirektör för Styrelsen för Psykologiskt Försvar , sade 23 april 2001 i Sveriges Radio? Man frågar sig om de som skrivit remissvaren har läst Heiwa Cos uppgifter överhuvudtaget? En majoritet av dem är jäviga - de var antingen med om att utreda olyckan eller är rädda för att uppgifterna skall avslöja brister hos förvaltningen.

Sjöfartsverkets remissvar har skrivits av Franson och Selén 1.16. Sjöfartsverkets personal har ej tillfrågats om Heiwa Cos observationer i t.ex. 1.23 och 1.33. Franson och Selén anser inte att det behövs någon utredning med anledning av Heiwa Cos uppgifter.

SHKs remissvar har skrivits av Eksborg och Huss 1.5. De anser att Kommissionens (JAIC) beskrivning av haveriförloppet är trovärdigt och har tydligen inte studerat 1.9.

KTHs remissvar har skrivits av professor Olle Rutgersson som tydligen anser att Kommissionen (JAIC) i stort sett har gjort en en utmärkt teknisk utredning. Han har tydligen inte läst ett enda ord av Heiwa Cos observationer.

SSPA Sweden AB anser att framtaget och tillgängligt material kring förlisningen är tillräckligt för att kunna beskriva haveriförloppet. SSPAs rapport kan ses i Appendix 2. SSPA anser att Kommissionens beskrivna förlopp är i stort sannolikt.

Chalmers anser att vissa av de uppgifter (som inlämnats) ... äventyrar trovärdigheten i Kommissionens utredning men specifierar ej dessa 'vissa uppgifter'.

Regeringens uppfattning är dock att

"Det har ... inte framkommit några nya omständigheter som tyder på att haveriförloppet på något väsentligt sätt avvikit från det som beskrivits (av Kommissionen)".

Men regeringen har dock avsatt medel (SEK 25 miljoner) för utvecklings- och forskningsarbete på sjösäkerhetsområdet som skall fördelas av Vinnova (Styrelsen för innovationssystem). Det är utmärkt - en bråkdel av dessa medel kan användas av studenter i risk- och safetymanagement och konfirmera Heiwa Cos uppgifter. Tyvärr har Vinnova 2001 redan försnillat de 25 miljonerna - utdelade till olika mörkläggare av Estoniaolyckan! Ganska otroligt.

Regeringen har också beslutat att Sjöfartsverket skall genomföra ett internationellt sjösäkerhetsseminarium under hösten 2001 för att klargöra på vilka områden ytterligare insatser är nödvändiga. Det är utmärkt - det är naturligtvis nödvändigt att studera Heiwa Cos uppgifter för att förbättra sjösäkerheten.

Slutligen har regeringen beslutat att Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, skall sammanställa uppgifter med anknytning till M/S Estonias haveri. Det är utmärkt - Heiwa Cos uppgifter är fritt tillgängliga på Internet och SPF får gärna länka till dem när de tillhandahåller information och besvarar frågor om fartygets förlisning.

Heiwa Co kommer ej att besvara Regeringens brev utan tackar här för det. Heiwa Cos uppgifter på Internet får tala för sig själva.

Tillägg 14 november 2020:

Mona Sahlin meddelade i regeringsbeslut 2005 att det plötsligt finns oklarheter kring olyckan, dvs nya omständigheter, bla, bla, bla!

Tillbaka till Heiwa Co start sida
Till Heiwa Co svenska Estoniasida