Ubåtskollision?


Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


M/S Estonia sjönk 1994 under oförklarade omständigheter. Officiellt hade visiret trillat - det meddelades samma dag - men visiret sprängdes loss från vraket på havsbotten, så att man kunde skylla på det - en konspiration av Estlands president och Sveriges statsministrar, m.fl.!

Vad som verkligen orsakade att Estonias skrov under vattenlinjen blev läck 1994 är oklart 2022.

Jag trodde ett tag att en skada i styrbordssidan orsakad av korrosion ledde till läckage. Det utreddes aldrig. Eller att nyinstallerade stabilisatorer gick sönder. Det utreddes inte heller.

Numera, 2022, anser jag att det var sabotage i samband med transport av stulen sovjetisk, militär utrustning, dvs transporten skulle förhindras och/eller utrustningen förstöras och Estonia skulle sprängas läck - innifrån. Utpressarna krävde betalning, vilken uteblev!

Nyligen har det därför antytts olyckan berodde på att Estonia kolliderade med en ubåt som flöt i ytläge i vattnet och som ingen såg! Det är bara vilseledning igen.

Det skulle ha ägt rum precis när Estonia doppade förskepp och visir ner i en stor våg och körde snett in i ubåtens torn och sedan i den aktra, vertikala, sex meter höga styrfena och resultatet blev en stor, skarp buckla i visiret (t.h.) fem, sex meter över vattenlinjen ... eller något liknande.

Många överlevande noterade två kraftig smällar en tid innan slagsidan uppstod! Estonias bulb skulle sedan ha slagit sönder ubåtens propeller, då Estonias bulb blev intryckt.


Estonia skulle även ha skrapat emot ubåten och rivit upp sin egen styrbordssida. Många överlevande noterade ett utdraget skrapljud efter den första smällen och började genast evakuera.

Kollisionen orsakade ett stort skrovläckage hos Estonia noterat av maskinbesättningen akterut som startade länspumparna. Det inströmmande vattnet spred sig genom öppna, vattentäta dörrar och orsakade stabilitetsförlust och plötslig slagsida som hindrade evakuering. När mera vatten strömmade in, rätade Estonia upp sig temporärt, så att man kunde evakuera till öppna däck under 10 minuter. Därför lyckades ~300 personer ta sig ut till öppna däck 7.

Estonias visir efter bärgning från vrakplatsen. Bucklan i visiret anges orsakad av kontakt med ett vertikalt föremål - ett ubåtstorn eller akterfenan på en ubåt? Bucklan har definitivt ej orsakats när visiret trillade ner på färjans egna bulbstäv, som Kommissionen uppger. Jag tror bucklan uppstod vid en kollision med en kaj.

 

Bucklan i Estonias visir borde därför undersökas igen! Estoniakommissionen anger att bucklan orsakades när Estonias blåmålade bulbstäv kolliderade med visiret, men som synes är skadan inte av den typen! Fel form, ingen blå färg! Visiret satt ju kvar när Estonia sjönk och sprängdes och drogs loss senare ... under vatten av svenska försvarsmakten! Tydligen ville man hemlighålla kollisionen. Kanske är färgen i bucklan en ubåts?

Eller en kajs!

(Uppdatering 3/2021). Om ubåten var amerikansk, t.ex. USS Albany SSN753 nedan, var det bara ett 110 m långt rör med 10 m diameter och deplacement (vikt) 10 000 ton!

I rörets akter sitter en propeller med diameter 5 meter. I ytläge är 2 meter av röret över vatten. Kör Estonia 90° rätt in i rörets sida med hög fart blir det tvärstopp, Estonias bulb trycks ihop, och det borde ha varit en ordentlig SMÄLL. Körde Estonia 45° snett in i rörets sida är det fortfarande bulben som skrapar emot röret. Estonias förskepp med visir är ovan vattenlinjen och skadas inte. Men Estonias bulb är oskadad. En sista möjlighet är att Estonia körde rätt in rörets akter med propeller och Estonias bulb mosade ubåtens propeller och då skulle Estonias visir kontaktat ubåten styrfena som stack upp framför propellern och bucklat visiret. Ubåten skulle då ha förlorat både drivkraft och styrförmåga.

Men Estonias bulb visar inga tecken på att ha mosat en stor propeller. Att föreslå att visirbucklan 6 meter över vattenlinjen orsakades av en fena som stack upp 3 meter är dumt.

Och varför hemlighålla en idiotisk kollision med ett statsfartyg? Olyckor händer ju. Inget att hemlighålla!


Bara komplette idioter skulle komma på en sådan idé. Och bucklan i visiret? Uppstod när man kolliderade med en kaj januari 1994 i Finland vid ett varvsbesök (att installera stabilisatorer).

Visiret? Det satt kvar på Estonia hela tiden och sprängdes loss senare för att ha något att skylla på.

 

Contact anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Heiwa Co start page

Heiwa Co English Estonia page

Heiwa Co Swedish Estoniasida