Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Välkommen till ett kapitel ur e-boken Katastrofutredning.


Appendix 10  

Remiss. Skall nya uppgifter om en sjöolycka bedömas? De flesta anser det! Men regeringen vill inte!

Svenska regeringen - statsrådet Mona Sahlin - begärde i oktober 2000 yttranden från Statens Haverikommission (SHK) - Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - Stockholm, Chalmers Tekniska Högskola AB (CTH AB) - Göteborg, Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) - Stockholm, svenska, estniska och finska sjöfartsverken och SSPA AB - Göteborg om nya uppgifter om 'Estonia' inlämnade av Heiwa Co den 22 juni 2000 och angivna i boken Katastrofutredning skall föranleda ny utredning eller bedömning av Estoniaolyckan. Följande utlåtanden har kring nyår 2000/2001 avgivits:-

Björn Körlof, generaldirektör, SPF,

'kan ej ta ställning till sanningshalt eller rimlighet av de faktiska uppgifterna' men rekommenderar 'att en genomgång görs av materialet och att former skapas för att svar lämnas så snart som möjligt'.

Det var ju klart besked. Gör en officiell genomgång av Heiwa Cos material!

Professor Olle Rutgersson, KTH, anser att

'innehållet är ganska typiskt för Björkmans stil. Björkman lägger aggressivt fram en mängd olika 'fakta' som är svåra att kontrollera'. Emellertid - 'en kompletterande utredningsinsats som tar fasta på de frågor som inte fått plats i JAIC's rapport ... skulle kunna vara ett steg på vägen att återställa förtroendet för den 'officiella' hanteringen av Estonia-olyckan'.

Ytterligare klart besked. Gör en kompletterande utredningsinsats av det som inte fått plats i slutrapporten!

Chalmers Tekniska Högskola AB anser att boken Katastrofutredning

'dokumenterar allvarliga brister i JAIC's slutrapport'.

Naturligtvis krävde Chalmers en ny utredning! 3-0 för ny utredning.

Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, SHK, och experten i Kommissionen, dr. Michael Huss, KTH, finner att boken Katastrofutredning

'inte innehåller några väsentliga nya fakta som inte varit kända för JAIC vid haveriundersökningen'.

och tillägger att boken Katastrofutredning

'innehåller inte heller något som skulle kunna tyda på att JAIC inte tillräckligt beaktat alla tillgängliga fakta eller inte dragit rätt slutsatser av dessa fakta'.

SHKs yttrande har föranlett ett svar. Man får lov att säga att det är märkligt att SHK inte kunde finna några nya uppgifter att utreda, men SHK är ju jävigt - SHK skrev (under) utredningen. 3-1 för ny utredning.

Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson och generaldirektör Jan-Olov Selén, Sjöfartsverket, anser att inte

'något framförts i ... (boken Katastrofutredning), som enligt Code for the Investigation of Marine Casualities and Incidents (Res A.849 (20)) skulle leda en ny utredning'.

Tydligen har Franson/Selén inte läst FN/IMOs resolution A.849 (20) men både Franson och Selén var jäviga och aktiva mörkläggare 1994-1997. 3-2 för ny utredning.

De säger också att

'Sjöfartsinspektionen vill understryka att man i läckstabilitetssammanhang inte får räkna med en flytkraft i en överbyggnad på ett fartyg, om den inte är vattentät. Den är på färjor inte vattentät för där finns dörrar, som är lätta att öppna, där finns fönsterrutor som inte tål vattentryck etc. Det förhållandet att man inte får från säkerhetsmässiga utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad utesluter emellertid inte att det faktiskt finns en sådan. Det gör det och bl.a. därför är haverikommissionens beskrivning av haveriförloppet mycket trolig'.

Läsaren ombeds läsa 1.9 och 2.16, där detta uttalande analyseras. Naturligtvis fanns det ingen flytkraft i 'Estonia's däckshus däck 4-9! Sjöfartsverkets yttrande har föranlett ett brev till Mona Sahlin och ett i stort sett likalydande brev till Näringsdepartemenets rättschef Åsa Kastman-Heuman och Sjöfartsverkets GD.

SSPA AB anser att en ny utrednings behövs. 4-2 för ny utredning!

En majoritet för ny utredning

Fyra av sex svenska remissinstanser (en myndighet och tre tekniska institut) föreslår alltså att utredningen kompletteras, mm enligt förslagsställarna. Enbart två myndigheter - som själva var inblandade i olycksutredningen - avvisar förslaget. Det borde alltså vara självklart att en kompletterande utredning görs.

Det finska justitiedepartementet har svarat på sjöfartsinspektionens vägnar men nämner ej boken Katastrofutredning i sitt svar. Man upprepar istället vad som redan meddelats författaren - 4.5 - att finska

'regeringen har satt sig in i (slut)rapporten och anser haverikommissionens utredningsresultat för tillförlitligt. I den debatt som förts den senaste tiden rörande möjliga orsaker till förlisningen har inte framkommit sådana synpunkter som skulle ha rubbat denna uppfattning. Finlands regering har sålunda ingen orsak att skrida till åtgärder för att återöppna haveriutredningen'.

Påtryckningar med oetisk metodik

Man tillägger att

'Justitiministeriet har med bedrövelse följt de händelser under vilka man försöker framta bevismaterial och utöva påtryckningar på regeringen med oetisk metodik'.

Men eftersom finnarna inte yttrat sig om Katastrofutredning antar författaren att omdömet ej gäller boken. Naturligtvis utövar ej författaren 'påtryckningar på (finska) regeringen med oetisk metodik' - det är ett absurt yttrande av vilket justitieministerium som helst. Det kan tilläggas att finska 'Board of Accident Investigations' - 'Kommissionen för utredning av storolyckor' är en del av finska justitieministeriet med gemensamma lokaler.

Det estniska sjöfartsverket har ej svarat.

Inga nya uppgifter av intresse angivna

Den 19 april 2001 beslöt svenska regeringen med anledning av att inga nya uppgifter av intresse angivits t.ex. i boken Katastrofutredning att ingen ny utredning var nödvändig! MEN - regeringen beslöt att Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF, skulle sammanställa uppgifter om M/S Estonia's haveri och besvara frågor, etc. Svar på alla frågor i Katastrofutredning kommer alltså i framtiden att besvaras av SPF (Vendela Dobson-Andersson)!

Man undrar naturligtvis varför inte fackförbund och försäkringsintressen inbjöds att uttala sig. Fackförbund anser nog att nya uppgifter om olyckor alltid skall utredas, så kanske därför tillfrågades de ej. Och försäkringsintressen som betalt för olyckan är naturligtvis intresserade att nya uppgifter utreds så att de slipper betala för nya olyckor.

Författaren förstår ej hur svenska regeringen med ovan remiss kunde konstatera att inga nya uppgifter angivits som föranleder ny utredning. Vi vet ju inte ens hur och varför 'Estonia' inte kapsejsade och flöt upp och ned som färjor med vatten i överbyggnaden brukar göra. Varför skedde inte följande?

Varför 'Estonia' aldrig kapsejsade skall nu Styrelsen för psykologiskt försvar utreda.

 ---

Appendix 11 Index