Den största maritima bluffen i alla tider
Nya utredningsuppgifter

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

Inlägg till stöd för ny haveriutredning 

Sakligt brev till Näringsdepartementet

Beausoleil 11 Januari 2001, Ref. 2/jan01

Åsa Kastman-Heuman, rättschef, LRAR
Näringsdepartementet
SE 103 33 Stockholm
Suède

Cc Jan-Olov Selén, LRAR
Sjöfartsverket
SE 601 78 Norrköping
Suède

Estonia - SfVs yttrande 2000-12-15 Beteckning 0799-0036172

Sjöfartsverket har avgivit ett yttrande till Näringsdepartementet 2000-12-15 beteckning 0799-0036172 (handläggare Johan Franson) över bl.a. av Heiwa Co publicerade uppgifter om Estoniautredningen. Dessa uppgifter meddelades statsrådet Mona Sahlin i brev den 22 juni 2000, ref 06/jun00. Om detta brev har diarieförts hos Näringsdepartementet är oklart eftersom det aldrig besvarats. När Näringsdepartementet begärde yttrande från Sjöfartsverket hänvisade man till ett e-mail den 19 juli 2000 till olika befattningshavare i departementet från undertecknad, där Heiwa Co's brev, då obesvarat, var bilagt.

Sjöfartsverket hänvisar dock till Heiwa Cos brev den 22 juni 2000, ref. 06jun00 och webbsida http://heiwaco.tripod.com vilket föranleder följande:-

Heiwa Co är ett välkänt europeiskt utvecklingsbolag för sjösäkerhet. Heiwa Co har t.ex. utvecklat en oljetankerkonstruktion med enkelskrov som godkänts av IMO som alternativ till dubbelskrov. Anledningen är att den av Heiwa Co utvecklade konstruktionen spiller betydligt mindre olja än dubbelskrov enligt IMO's kriteria för utvärdering av skydd mot oljespill. Heiwa Co har också studerat Estoniautredningen baserade på samma principer för stabilitet.

Enligt IMOs regler för stabilitetsberäkningar får man ej räkna med en flytkraft i en överbyggnad på ett fartyg om den inte är vädertät. I Estonia's fall var överbyggnaden vädertät mellan däck 2 och 4, medan däckshuset däck 4-9 ej var vädertätt (och därmed naturligtvis ej vattentätt). Baserat på detta antagande skulle Estonia ha slagit runt och flutit upp och ned med 1500-2000 ton vatten däck 2 (bildäck) i den då icke vädertäta överbyggnaden däck 2-4.

I dett sammanhang har Sjöfartsverket i sitt yttrande den 15 december 2000 angett följande: " Sjöfartsinspektionen vill understryka att man i läckstabilitetssammanhang inte får räkna med en flytkraft i en överbyggnad på ett fartyg, om den inte är vattentät. Den är på färjor inte vattentät för där finns dörrar, som är lätta att öppna, där finns fönsterrutor som inte tål vattentryck etc. Det förhållandet att man inte får från säkerhetsmässiga utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad utesluter emellertid inte att det faktiskt finns en sådan. Det gör det och bl.a. därför är haverikommissionens beskrivning av haveriförloppet mycket trolig".

Uttalandet är direkt vilseledande och felaktigt. Sjöfartsverket säger alltså att "Det förhållandet att man inte får från säkerhetsmässiga utgångspunkter räkna med flytkraften i en överbyggnad utesluter emellertid inte att det faktiskt finns en sådan".

Sedan säger man "det gör det".

Faktum är att det gör det inte. I det aktuella fallet (Estonia) anser man att den vädertäta överbyggnaden däck 2-4 inte var vädertät längre (den var ju vidöppen i fören) och ingen har kunnat visa att överbyggnaden (däckshuset däck 4-9) var vädertät och bidrog med en flytkraft. Däckshuset däck 4-9 innehöll bl.a. ca 1 000 personer och det är ju självklart varken vatten- eller vädertätt. Baserat på dessa antaganden skulle Estonia ha slagit runt och flutit upp och ned med 1500-2 000 ton vatten på bildäck.

Det kan i detta sammanhang nämnas att Haverikommissionen gjort samma fel - antagit utan bevis att det finns en flytkraft i överbyggnaden - och därmed manipulerat haveriutredningens olycksförlopp.

Sjöfartsverkets yttrande har sammanställts av Jan-Olof Selén (GD) och Johan Franson (sjösäkerhetsdirektör), som båda saknar kunskaper om stabilitetsberäkningar. Det är sannolikt att ovan yttrande ej behandlats av Sjöfartsinspektionens ledningsgrupp som innehåller personer med kunskap om stabilitet.

Sjöfartsverkets yttrande är därmed varken sakligt eller opartiskt enligt Regeringsformen (RF) 1:9. Det innebär att Näringsdepartementet dels bör göra bedömningen att Selén/Fransons uttalande om stabilitet är fel (och yttrandet vilseledande), dels bör utreda varför Selén/Franson avger ett vilseledande och felaktigt yttrande om stabilitet, som sedan används som motiv för att " haverikommissionens beskrivning av haveriförloppet (är) mycket trolig".

Svaren finns på Heiwa Cos hemsida. Franson har tidigare angivit felaktiga och vilseledande uppgifter om Estoniautredningen och är part i målet. Det är en fara för sjösäkerheten som ju är Näringsdepartementets ansvar.

Var god meddela diarienummer och handläggare av detta ärende.

Med vänlig hälsning

Anders Björkman
Heiwa Co.

 

Ovan brev sändes rekommenderat till rättschef Kastman-Heuman och gd Selén den 11 januari 2001. Inga svar har inkommit. Tydligen har breven ej diarieförts vare sig av Näringsdepartement eller Sjöfartsverket.

Tillägg 13 november 2020:

Min skrivelse daterad 20010111 fick diarenummer N2000/5910/TP och anlände till Närdep 20010119 .

Tillägg 14 november 2020:

Fru Stina Wessling, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap (SSK), Justitiedepartementet, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, 08 405 25 72, 073 350 97 68 har 13 november 2020 meddelat:

"Något svar på ditt brev (20010111) finns inte i akten, och jag kan bara beklaga om det var så att du för snart 20 år sedan inte fick något svar. Det är dock svårt för mig att veta varför, och vi kan inte heller nu, så här långt efteråt, ge dig svar utan får hänvisa till de olika remissyttrandena och regeringens beslut från 2001-04-19."

Följande brev är fortfarande obesvarade:

http://heiwaco.com/kuanmalan2.htm

http://heiwaco.com/kuanmalan1.htm

http://heiwaco.com/katastrofkurs1.htm

http://heiwaco.com/katastrofkurs2.htm

http://heiwaco.com/remiss.htm

 

 

Till början
Tillbaka till Heiwa Co start sida
Till Heiwa Co svenska Estoniasida