M/V Estonias styrbords lotsdörr var öppen

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook


Beausoleil 6 april 2002 - ref. 02apr/02 - Heiwa Co

Katrin Tidström – departementssekreterare, Näringsdepartementet
Lena Svaneus, GD, Statens Haverikommission,
Björn von der Esch, Riksdagen och KU
Registrator, Näringsdepartementet
Katrin Berggren, SPF
Göran Lindmark, SPF

cc Rolf Alsing, Aftonbladet
cc Ola Sigvardsson, Dagens Nyheter
cc Lars Ångström, Henrik S. Järrel, Tom Heyman, Riksdagen
 

Re : KUs offentliga utfrågning 3 april 2003 – Estonia – nya uppgifter

Vid KUs utfrågning den 3 april ställde Björn von der Esch frågan om regeringen kände till de uppgifter (om det angivet förfalskade Hamnstatskontrollprotokollet) som KU-anmälarna meddelat i sin anmälan den 4 februari 2002. Eftersom Mona Sahlin inte kunde svara meddelade Katrin Tidström, bl.a. att regeringen gått igenom de nya uppgifterna mycket noggrannt (innan beslut fattades den 19 april 2001 att inga nya uppgifter av betydelse hade inlämnats).

De nya uppgifterna handlade inte enbart om det påstått förfalskade hamnstatskontrollprotokollet i slutrapporten utan även om av Heiwa Co tidigare inlämnade uppgifter som diverse remissinstanser av regeringen (Katrin Tidström) ombetts yttra sig om.

Regeringen bad i brev 2001-02-14 - ref. N2000/5910/TP till Heiwa Co att kommentera dessa yttranden vilket skedde i svarsbrev daterat Beausoleil 20 Februari 2001 - Ref. 05/feb01 (finns på http://heiwaco.tripod.com/brevtillregeringen.htm). Heiwa Co konstaterade bl.a. att regeringens experter – Franson på Sjöfartsverket och Eksborg/Huss på Haverikommissionen – enbart meddelade regeringen att de nya uppgifterna från bl.a. Heiwa Co saknade intresse (sic) utan djupare förklaring.

Det kan inte betraktas som en noggrann genomgång av de nya uppgifterna enligt Tidström/regeringen.

Regeringens beslut den 19 april 2001 meddelade sedan bara att inga nya uppgifter av betydelse hade meddelats. Det har även upprepats i Riksdagen den 13 december 2001. Detta har förvånat Heiwa Co. Alla Heiwa Cos nya uppgifter, sammanfattade i ovan brev, är väl dokumenterade, bl.a. det av Huss/Eksborg förfalskade olycksförloppet – figur 13.2 i slutrapporten - och den av Franson ledda dykundersökningen, där massor av uppgifter censurerades, vilket röner stort dagligt intresse – Heiwa Cos webbsajt har 1 600-2 500 besökare per månad 2001-2002 (>60 000 sidor nerladdade/år).

Mona Sahlin meddelade dock 3 april 2002 (igen) i KU att om ytterligare nya uppgifter meddelas skall dessa bedömas enligt IMO resolution A.849(20).

Heiwa Co vill härmed framföra följande nya uppgift som är av intresse dels för Näringsdepartementet, som skall besluta att ny bedömning skall göras enligt IMO res. A.849(20) – Appendix § 13 och svensk lag (1990:712), Styrelsen för Psykologiskt Försvar, som sedan den 19 april 2001 skall utreda sjunkförloppet i olyckans slutskede (den nya uppgiften kan klargöra det) och Statens Haverikommission, som eventuellt skall göra den nya bedömningen.

Den nya uppgiften är:

Styrbords lotsdörr i överbyggnaden till bildäck på ’Estonia’ var öppen, när fartyget sjönk.

JAIC har 1994-1997 censurerat alla uppgifter om styrbords lotsdörr, som befinner sig ungefär vid spant 122 i överbyggnadens sida (där den blir vertikal/parallell med centerlinjen). Den befinner sig ca 2,1 meter över vattenlinjen och torde ha befunnit sig över den s.k. mudline, när fartyget hade sjunkit till botten den 28 september 1994 och även vid dykundersökningen den 2-4 december 1994.

Lotsdörren torde ha filmats av en finsk ROV den 1 oktober 1994 (se akt B1 b i SHK:s arkiv – seabed survey), men just den delen av den tillgängliga filmen har klippts bort. Lotsdörren torde även ha filmats av Smit-Taks ROV den 2 december 1994 (se akt B40 i SHK:s arkiv – mudline survey), men även där har exakt samma område klippts bort från den tillgängliga filmen.

Lotsdörren i Estonias styrbords sida spant 122

När Gregg Bemis/Jutta Rabe dök i augusti 2000 kunde de ej besiktiga området – en stor hög med sand hade dumpats just vid det aktuella området! Det är ju minst sagt märkligt.

Den svenska dykaren Håkan Bergmark har meddelat att när han (och fyra andra) dök på ’Estonia’ (troligtvis den 30 september – 1 oktober 1994) noterade han ett stort hål i sidan! Detta hål var med stor sannolikhet den öppna lotsdörren. JAIC har meddelat pressen att man kunde se ett stort hål i fartyget – där visiret skulle ha suttit – men där var ju inget hål – rampen var ju stängd. JAIC menade nog den öppna lotsdörren.

JAIC och Johan Franson har meddelat att deras dykare (den 2-4 december 1994) aldrig undersökte bildäcket från insidan. Trots detta finns det videofilmer av bildäckets insida och oberoende observatörer har alltid undrat hur dessa tagits, dvs hur kom dykarna och ROV-kameran in på bildäck; se t.ex. riksdagsman Lars Ångströms hemsida och Faktagruppens hemsida (http://www.factgroup.nu). Det har spekulerats om en stor öppning i sidan (en skada eller uppskuren av dykare), där ROV-kamera och dykare kunde komma in, men en enklare och naturligare förklaring är att styrbords lotsdörr helt enkelt var öppen och att man hur lätt som helst kunde simma in på bildäck.

Lotsdörren i Estonias styrbords sida spant 122


SPF har meddelat att det är SHK som ’redigerat’ undervattensfilmerna, dvs klippt bort bitar från dem, eftersom omkomnas kroppar skulle ha visats. Detta kan ej stämma. JAIC och Sjöfartsverket/Franson har meddelat att inga kroppar observerats utanför vraket – och ovan nämnda seabed/mudline survey filmer visar enbart utsidan av vraket. Och SHK har aldrig konfirmerat att de redigerat filmer!

Det är enkelt att verifiera ovan uppgift – studera orginalfilmerna hos Sjöfartsverket!

Varför är ovan uppgift av intresse? SPF skall enligt regeringsbeslut den 19 april 2001 förklara sjunkförloppet i olyckans slutskede. SPF har tydligen ej påbörjat uppdraget, men om styrbords lotsdörr var öppen, förklarar det hur ’Estonia’ sjönk som hon gjorde, pga läckage under vattenlinjen.

Heiwa Co har sedan 1994 meddelat att ’Estonia’ skulle ha kapsejsat – slagit runt och flutit upp och ned – med vatten enbart på bildäcket, som skulle ha kommit in genom den öppna bogrampen i överbyggnaden. I det scenariet spelar det naturligtvis ingen roll om styrbords lotsdörr är öppen (utom att vatten som forsar in genom bogrampen kan rinna ut genom lotsdörren). Fartyget slår runt efter en minut! Figur 13.2 i slutrapporten är en förfalskning – inga uppgifter om stabilitet, krängvinkel, flytkraft, drivfart, etc. stämmer. JAIC/Eksborg/Huss kan inte visa en enda uppgift som bekräftar figur 13.2.

Däremot är det av intresse att veta om lotsdörren var öppen, om ’Estonia’ sjönk, pga läckage. Anledningen är att om ’Estonia’ var läck och vatten spreds i flera avdelningar nere i skrovet under överbyggnaden, skulle hon ha krängt plötsligt, precis som överlevande meddelat, men, hon skulle senare ha rätat upp sig – och sjunkit upprätt – när mera vatten läckte in, vilket inte skedde. Emellertid – om lotsdörren var öppen när slagsidan uppstod, skulle vatten ha trängt in i överbyggnaden efter den första slagsidan, och ’Estonia’ skulle ha sjunkit, pga läckaget i skrovet med alltmer ökande slagsida.

Att JAIC manipulerat vittnesmål är enkelt att visa. Ett nyckelvittne, Sillaste, har meddelat att länspumparna var på efter slagsidan (och troligtvis före), dvs ’Estonia’ var läck, medan JAIC rapporterade att dessa pumpar försökte pumpa överbyggnaden läns (sic – det finns inga pumpar i överbyggnaden) efter att rampen rivits upp. JAIC har även meddelat att besättningsmän såg vatten tränga in vid rampen, mha av en monitor i maskinkontrollrummet. Men samma monitor övervakade även lotsdörren och det är sannolikt att besättningen faktiskt såg vatten komma in där (och att vittnesmålen redigerats). Sedan övergav de maskinkontrollrummet. Naturligtvis visste besättningen i maskinkontrollrummet att ’Estonia’ redan var läck – 20-30 minuter tidigare.

Regeringen ombeds därför, i sjösäkerhetsförebyggande syfte, att bedöma av Heiwa Co. ovan angivna uppgift om styrbords lotsdörr vid Estoniaolyckan i enlighet med IMO resolution A.849(20). Samtidigt kan naturligtvis av Heiwa Co.; tidigare angivna uppgifter bedömas, t.ex. det olagliga systemet för vattentäta dörrar, den olagliga livräddningsutrustningen (cirka 50 släng-över-bord flottar), de obefintliga nödinstruktionerna, etc. på ’Estonia’.

SPF ombeds att notera ovan uppgift i sin ’faktabank’ och, naturligtvis, ta hänsyn till den nya uppgiften, när SPF utför sin studie av sjunkförloppet i olyckans slutskede.

Björn von der Esch ombeds att meddela KU ovan när KU sammanträder för att bedöma KU-anmälan och rapportera till Riksdagen.

Till sist, SHK och GD Lena Svaneus ombeds att, mha SHKs expertis, göra sin egen bedömning av den nya uppgiften för att, eventuellt utan regeringens beslut, komplettera sin tidigare utredning om 'Estonia'. SHK kunde då även låta bedöma de uppgifter som Heiwa Co. inlämnat till SHK och som aldrig behandlats.

Med vänliga hälsningar

Anders Björkman

President – Heiwa Co – European Agency for Safety at Sea

PS - Media, t.ex. Aftonbladet och DN, borde faktiskt granska hur regeringen behandlar alla nya uppgifter om 'Estonia' - inte bara rapportera att regeringen finner dem (utan detaljer) betydelselösa. Undertryckande av dessa uppgifter minskar sjösäkerheten och uppmuntrar slentrian och frivillig censur och kollektiv viljelöshet hos Sjöfartsverket.

***

Brevet har ej föranlett ett svar.

Till Katastrofutredning
Till Heiwa Co start sida
Till Heiwa Co svenska Estoniasida